Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. T: +316-48116477 

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van de verhuurder. Afwijkingen hierin gelden alleen als de verhuurder die schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en inclusief water en internet. In de periode van 1 mei tot 1 oktober is de huurprijs inclusief de nevenkosten voor gas en elektriciteit.
In de periode vanaf 1 oktober tot 1 mei worden voor gas en elektriciteit een vergoeding gevraagd afhankelijk van het verbruik. Het gaat hier om een bedrag van ca. 35,- Euro voor een week en 25,- Euro voor een midweek of weekend. Deze verbruiksafhankelijke kosten worden verrekend met de waarborgsom.
Alle verstrekte informatie op de website of anderszins worden te goeder trouw verstrekt en kan worden bijgesteld.

Reserveringsvoorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

  1. Reserveren kan: online, per e-mail, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk bij de verhuurder worden gedaan. Bij een reservering ontvangt de huurder per e-mail een bevestiging. Bij ontvangst van deze bevestiging dient de huurder binnen 8 dagen na dagtekening van de bevestiging een aanbetaling van 30% van de totale huursom op rekening van verhuurder over te maken. De bevestiging door de verhuurder en deze voorwaarden vormen samen de huurovereenkomst. Zodra de vastgestelde overeengekomen ( aan ) betaling in het bezit is van verhuurder, is de reservering definitief.

  2. Indien de huurder 8 dagen na ontvangst van de door verhuurder toegezonden bevestiging de ( aan ) betaling nog niet heeft overgemaakt is de verhuurder niet meer gehouden aan hetgeen in de reservering is vastgelegd.

  3. Het restant huurbedrag dient uiterlijk 6 weken vóór de aanvangsdatum van de huurperiode in bezit te zijn van de verhuurder. Bij een reservering binnen 6 weken, voorafgaande aan de aanvangsdatum van de huurperiode, dient direct het gehele factuurbedrag zoals vermeld op de huurovereenkomst te worden voldaan. Na voorafgaande kennisgeving kan het niet op tijd betalen van de verschuldigde huursom leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, in welk geval de reeds betaalde aanbetaling niet zal worden gerestitueerd.

Annulering

Binnen 8 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging kan de huurder schriftelijk en zonder kosten annuleren, tenzij het verblijf in de recreatiebungalow binnen 6 weken na de reserveringsdatum valt. 

De huurovereenkomst kan tot 60 dagen vóór de aanvang van de huurperiode geannuleerd worden, echter de aanbetaling van minstens 30 % blijft dan in bezit van de verhuurder. Indien de annulering wordt verricht binnen de termijn van 60 dagen die aan de huurperiode voorafgaat, is de huurder het volledige huurbedrag verschuldigd.
In geval van force majeure, oorlog, stakingen, natuurrampen of andere vormen van overmacht, kan de verhuurder een reservering annuleren. Uiteraard wordt de reeds betaalde huur in een dergelijke situatie terugbetaald.

Betalingen

De aanbetaling dient binnen 8 dagen na bevestiging van de huurovereenkomst in bezit van de verhuurder te zijn. Het resterende bedrag dient 6 weken voor de aanvang van de huurperiode in bezit van de verhuurder te zijn.
Indien de reservering binnen zes weken vóór de huurperiode plaatsvindt, moet het gehele factuurbedrag zoals aangegeven op de huurovereenkomst in één keer worden betaald, vóór de aanvangsdatum van de huurperiode.

Waarborgsom

De verhuurder kan een waarborgsom vragen. De waarborgsom bedraagt doorgaans € 100,- De waarborgsom wordt met de huursom betaald. 

Na het verstrijken van de huurperiode en na het inleveren van de sleutels op de daarvoor aangegeven plaatsen vindt een controle plaats. De waarborgsom wordt gerestitueerd door overboeking op de rekening van de huurder. In geval van schade en/of verlies van zaken behorende bij de recreatiebungalow en / of zaken behorende tot de inrichting en /of grove nalatigheid van de huurder of de medebewoners, zal de totale schade van de waarborgsom worden ingehouden.
Indien de waarborgsom in een geval van schade en / of verlies niet toereikend is, verplicht de huurder zich het meerdere op eerste verzoek bij te betalen.
Gevallen van breuk, verlies en/of beschadiging moeten direct bij de verhuurder of beheerder gemeld worden.

Beëindiging huurovereenkomst

 

Indien de huurder na daartoe te zijn gesommeerd, zich niet gedraagt als een “goed” huurder, ondanks waarschuwingen van de eigenaar of de beheerder kan de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd, zonder teruggave van het resterende huurbedrag. De huurder wordt in een dergelijke situatie de toegang tot de recreatiebungalow ontzegd. Een “goed “huurder maakt gebruik van de eigendommen van de verhuurder op een wijze waarvoor deze zijn bedoeld en hij bezorgt geen overlast aan anderen.

Het is niet toegestaan om dekbedden, dekens, kussens of ander huisraad welke niet bestemd zijn voor het terras of het strand mee naar buiten te nemen. Dekbedden, dekens en of kussens mogen niet gebruikt worden voor meegenomen huisdieren. Het is eveneens niet toegestaan na 24.00 uur geluidsoverlast te veroorzaken.
Het is niet toegestaan dat er meer personen de recreatiewoning bewonen tijdens de overeengekomen huurperiode dan het aantal mensen dat is opgegeven in de reservering. Indien dit desondanks wordt geconstateerd, kan dit tot ontbinding van het huurovereenkomst leiden, waarbij recht op schadevergoeding is uitgesloten.

Fietsen

Bij elke verhuurde vakantiewoning staan twee privé fietsen. De huurder mag deze fietsen geheel voor eigen risico gebruiken; echter hij is hierbij aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van de betreffende fietsen en voor eventueel opgelopen letsel als gevolg van gebruik van deze fietsen. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele letselschade, gevolgschade of welke schade dan ook.

Wisseldagen

Op de dag van aankomst wordt u verwacht na 15.00 uur.
Op de dag van vertrek geldt voor u dat u de recreatiebungalow heeft verlaten vóór 10.00 uur.
In overleg met de verhuurder kan hiervan worden afgeweken.
Meestal is de vrijdag bij een huurperiode van een week of langer de aankomst - en vertrekdag. In overleg met de verhuurder kan hiervan worden afgeweken.

Huisdieren

Het is toegestaan een huisdier en hoogstens twee huisdieren mee te nemen, mits u hiervoor van te voren toestemming vraagt aan de verhuurder. Een meegenomen huisdier wordt niet in de slaapkamer en of badkamer toegelaten.

Verplichte Eindschoonmaak

Voor de verplichte eindschoonmaak wordt een bedrag in rekening gebracht, zoals aangegeven op de site: huisjeaandekust.nl en/of op de huurovereenkomst.

Aansprakelijkheid

De huurder is de in het reserveringsformulier vermelde persoon. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan de vakantiebungalow of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schade dient door de huurder direct aan de verhuurder te worden gemeld. Reparatie - of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder op diens eerste verzoek te worden betaald.
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  • Diefstal, verlies, letsel of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van zijn verblijf in onze de recreatiebungalow.

  • Het onklaar geraken of buiten werking zijn van technische apparatuur in onze de recreatiebungalow. Ongemak c.q. overlast, welke buiten onze verantwoordelijkheid door derden wordt veroorzaakt.

  • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor waardeverlies en/of beschadiging van de eigendommen van de huurder of zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door gebreken aan de recreatiebungalow of door onjuist gebruik van de bij de recreatiebungalow behorende aanwezige zaken. 

Eventuele aansprakelijkheid van de verhuurder is voorts beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de verhuurder in voorkomende gevallen zal uitkeren.

Klachten

Indien bij aankomst een fout of onvolkomenheid geconstateerd wordt, dient u hiervan onmiddellijk, in elk geval op de dag van aankomst, melding van te maken bij de verhuurder. Dit kan ongemak en klachten voorkomen.

Diversen

De huurder zal onze vakantiewoning keurig en schoon aantreffen.
De recreatiebungalow wordt bewoond volgens de algemeen geldende normen, er wordt vanuit gegaan dat deze bij vertrek bezemschoon wordt achtergelaten en dat de inrichtingszaken en de gebruiksvoorwerpen op dezelfde plaats zijn teruggezet.
De huurder dient zelf handdoeken, bedlinnen, theedoeken, keukendoeken e.d. mee te nemen; tenzij anders is afgesproken in de huurovereenkomst.
In de recreatiebungalow treft u een informatiemap aan.
I.v.m. vorst wordt / worden in de winterperiode ( november – maart ) de watertappunten tegen de buitengevels van het vakantieverblijf alsmede de watertappunten in de berging ( geldt alleen voor Patrijzenlaan 15 ) afgesloten.
Voor vragen, technische storingen en / of andere problemen tijdens zijn vakantieverblijf, dient de huurder contact op te nemen met de verhuurder en /of het schoonmaakbedrijf.

Sleutel

De sleutel hangt in een sleutelkastje dat tegen de muur van de gehuurde woning is bevestigd. De huurder dient hiervoor een code te krijgen. De huurder krijgt deze code uiterlijk twee dagen voor zijn eerste vakantiedag in onze vakantiewoning.

Waar deponeert de huurder de sleutel bij vertrek ?

Bij vertrek deponeert de huurder de sleutel weer in het sleutelkastje. De cijfercode typt hij weer in op 0000 Als de sleutel niet teruggelegd is in het sleutelkastje en de cijfercode niet op 0000 is ingetypt, kan € 50,00 verrekend worden met de borg.

Vertrek

De keukeninventaris dient de huurder schoon en geordend in de kasten achter te laten. 

Daarnaast is bij vertrek de vaatafwasser indien nog gebruikt, leeg uitgeruimd. En staat het serviesgoed, pannen en bestek op de daarvoor bestemde plaats.

Ook de magnetron/grill/oven, broodrooster en wasmachine worden leeg en schoon achtergelaten. De vuilniszak wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde rolcontainer die hoort bij de vakantiebungalow. De lege flessen kunnen in de daarvoor bestemde glascontainer op het park.

De verhuurder kan bij het niet nakomen hiervan een deel van de waarborgsom inhouden. Zo wordt voor het niet uitruimen van de vaatwasser € 5,00 op de borg ingehouden.

Tevens dienen bij vertrek alle ramen en deuren goed gesloten te zijn en is de stekker van het koffiezetapparaat uit het stopcontact gehaald. De koelkast dient uit te staan en de deur van de koelkast en het vriesvakje staan open.

De verwarming is op 10 graden Celsius gezet. De radiatoren in de woonkamer dienen bij vertrek altijd open te staan. De radiatoren in de andere vertrekken dienen bij vertrek op sterretje te staan.

Als de open haard in Leeuwerikenlaan 6 is gebruikt, dient deze schoon te worden achtergelaten.

Het tuinmeubilair dient te zijn opgeborgen in het tuinhuisje.

De verhuurder is gerechtigd een eindcontrole te doen op het tijdstip van vertrek.

Slotbepalingen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Indien en voor zover enige bepaling in de huurovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd opdat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen is / wordt gebracht.